ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดย นายแพทย์ คงทัช สิงขรานันต์ ผู้อำนวยการโรงทุ่งศรีอุดม เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม มีวาระ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2020-07-09 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม