วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :


เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการด้วยมาตรฐาน ปลอดภัย ประทับใจ เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย

พันธกิจ :


1. พัฒนาระบบบริการภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาระบบบริการให้เกิดความประทับใจ
3. ให้บริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพ
5. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ค่านิยม :


TSU (THUNG-SRI-UDOM)
T = TIME ตรงต่อเวลา
S = SAFETY STANDARD SERVICE บริการด้วยมาตรฐาน และปลอดภัย
U = UNITY สามัคคี

วัฒนธรรมองค์กร :


รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาล

แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ


   กลยุทธ์
      1. เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัย
      2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่าย เป็นผู้นำการจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย


   กลยุทธ์
      1. เพื่อให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
      2. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีการประสานงานที่ต่อเนื่อง เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ


   กลยุทธ์
      1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงบประมาณการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและมีความสุข


   กลยุทธ์
      1. เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับระบบงาน
       2. เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน

เข็มมุ่ง/จุดเน้น


1. การพัฒนาระบบบริการในกลุ่มโรคสำคัญ
    1.กลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ AMI , Stroke
    2.กลุ่มโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่
       - กลุ่มโรคNCD ได้แก่ DM , HT,CKD
       - กลุ่มโรคติดต่อ ได้แก่ DHF , TB , Diarrhea
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านสุขภาพจากภาคีเครือข่าย และบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพกับชุมชน(DHS, FCT , COC)
3. พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้น 3
4. พัฒนาระบบส่งต่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน