ประวัติโรงพยาบาล

ผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงพยาบาล

ประวัติและความเป็นมา

โรงพยาลบทุ่งศรีอุดมเร่ิมก่อสร้างเมื่อปี 2535 โดยมีประชาชนช่วยกันบริจาคที่ดินสร้าง และได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2538 ขนาด 10 เตียง ซึ่งมีนายแพทย์ปัญญา แซ่อึ้ง เป็นผู้อำนวยการคนแรก และให้บริการประชาชน มาจนถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2546 จึงได้รับการปรับขนาด เป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F2 ขนาด 30 เตียง ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งศรีอุดม และ อำเภอใกล้เคียง ให้บริการส่งต่อในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงและเกินศักยภาพไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย

ภาพรวม

  • เป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F2 ขนาด 30 เตียง
  • มีโรงพยาบาลเดชอุดมเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย หากเกินศักยภาพ ส่งต่อโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • ห่างจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม
  • ห่างจากโรงพยาบาลเดชอุดม ประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาทีรวบรวมประวัติและจัดทำหน้าเพจนี้ โดย น.ส.ปนิดา ขมิ้นแก้ว นศ.ฝีกงาน ปี 4 คณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี