ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

     ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายแพทย์ธีระวัฒน์ สิงห์ราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม  เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ มีระเบียบวาระการประชุมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน  พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แสดงความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปในทางที่ดีต่อไป