Generic placeholder image

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ รับสมัคร พขร.pdf

: 2019-12-09 : Admin 146