Generic placeholder image

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ประจำปี 2563

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประกาศโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดมผู้ปฏิบัติราชการในระดับดีมาก.pdf

: 2021-03-15 : Admin 95