Generic placeholder image

แบบฟอร์มเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ขอให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการทุกท่าน ส่งแผนงาน/โครงการ จากทุกแหล่งงบประมาณ ที่งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข  ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ร่างฟอร์มแผนปฏิบัติการ 64.xlsx

: 2020-08-10 : Admin 132