Risk Management Thungsriudom Hospital

บันทึกรายงานความเสี่ยง

Clinic

221 รายงาน

More info

NonClinic

182 รายงาน

More info

All Clinic

403 รายงาน

More info

5 อันดับแรกที่มีการรายงานความเสี่ยงสูงสุด

Showing 1-5 of 5 items.
#ฝ่าย/แผนก/กลุ่มงานจำนวนรายงาน
1ปฐมภูมิและองค์รวม28
2องค์กรแพทย์30
3ทันตกรรม55
4ผู้ป่วยใน84
5ER121

5 อันดับแรกถูกรายงานความเสี่ยงสูงสุด

Showing 1-5 of 5 items.
#ฝ่าย/แผนก/กลุ่มงานจำนวนรายงาน
1ผู้ป่วยใน30
2ENV30
3ER47
4ทันตกรรม53
5ห้องบัตร59

10 Riskregister

Showing 1-10 of 10 items.
#riskregisteridriskregistercount
1CPE401ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ได้รับการตรวจรักษาภายในระยะเวลา 30 นาที7
2GPL203บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง8
3CPO101เรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่ SIMPLE โปรดระบุ 9
4CPP204การสื่อสารหรือส่งต่อข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยผิดพลาด เช่น ไม่สื่อสาร/ สื่อสารผิด/ สื่อสารไม่ครบถ้วน/ สื่อสารล่าช้า9
5GOS201อาคารสถานที่/ พื้นที่ให้บริการ ไม่เหมาะสม/ ไม่ปลอดภัย/ ไม่ถูกสุขลักษณะ10
6CPP201การรายงานอาการ หรือสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไม่เหมาะสม/ ไม่ครบถ้วน10
7YYY006มีระบบตรวจเช็คแต่ไม่ทำตาม11
8YYY003เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไม่พร้อมใช้เนื่องจากชำรุด11
9CPP302(Access & Entry) ผู้ป่วยเข้าถึงหรือได้รับบริการ ผิด/ ล่าช้าไปจากเกณฑ์ หรือโรคที่เป็น12
10CPI204การไม่ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่กระจายเชื้อก่อโรคในสถานพยาบาล Standard Precautions (ยกเว้นการล้างมือ) 25