Risk Management Thungsriudom Hospital

บันทึกรายงานความเสี่ยง

Clinic

217 รายงาน

More info

NonClinic

179 รายงาน

More info

All Clinic

396 รายงาน

More info

5 อันดับแรกที่มีการรายงานความเสี่ยงสูงสุด

Showing 1-5 of 5 items.
#ฝ่าย/แผนก/กลุ่มงานจำนวนรายงาน
1ER117
2ผู้ป่วยใน84
3ทันตกรรม53
4องค์กรแพทย์30
5ปฐมภูมิและองค์รวม28

5 อันดับแรกถูกรายงานความเสี่ยงสูงสุด

Showing 1-5 of 5 items.
#ฝ่าย/แผนก/กลุ่มงานจำนวนรายงาน
1ห้องบัตร59
2ทันตกรรม52
3ER46
4ผู้ป่วยใน30
5OPD29

10 Riskregister

Showing 1-10 of 10 items.
#riskregisteridriskregistercount
1CPI204การไม่ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่กระจายเชื้อก่อโรคในสถานพยาบาล Standard Precautions (ยกเว้นการล้างมือ) 25
2CPP302(Access & Entry) ผู้ป่วยเข้าถึงหรือได้รับบริการ ผิด/ ล่าช้าไปจากเกณฑ์ หรือโรคที่เป็น12
3YYY003เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไม่พร้อมใช้เนื่องจากชำรุด11
4YYY006มีระบบตรวจเช็คแต่ไม่ทำตาม11
5CPP201การรายงานอาการ หรือสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไม่เหมาะสม/ ไม่ครบถ้วน10
6CPP204การสื่อสารหรือส่งต่อข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยผิดพลาด เช่น ไม่สื่อสาร/ สื่อสารผิด/ สื่อสารไม่ครบถ้วน/ สื่อสารล่าช้า9
7GPL203บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง8
8GOS201อาคารสถานที่/ พื้นที่ให้บริการ ไม่เหมาะสม/ ไม่ปลอดภัย/ ไม่ถูกสุขลักษณะ8
9CPO101เรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่ SIMPLE โปรดระบุ 8
10CPP203การสื่อสารเพื่อการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดพลาด/ ไม่ครบถ้วน7